Η ΕΙΙΡΑ, για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων συστήνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία.

Επίσης, για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΙΙΡΑ:

  • προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ή σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών
  • συμβάλλεται με ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες ή με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής για την εκπλήρωση του έργου της
  • συστήνει θυγατρικές εταιρείες ή συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα οποιαδήποτε νομικής μορφής

Κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργούν τρεις επιτροπές: η νομική επιτροπή, η επιτροπή έρευνας και η τεχνική επιτροπή.

Επίσης, η ΕΙΙΡΑ μαζί με την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), συνέστησαν τη μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΕΜΑΡ (Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής), με σκοπό την ανάθεση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

Τη στρατηγική και τις δράσεις Public Affairs & Communications, προκειμένου να υποστηριχθεί η εξωστρέφεια της ΕΙΙΡΑ, η δημιουργία κλαδικών προτάσεων, καθώς και η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση και στη συνεργασία με τους εταίρους (stakeholder engagement), υποστηρίζει εξειδικευμένο στέλεχος της αγοράς.