Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής εκπροσωπεί τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις της Αττικής, ενώπιων αρμόδιων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών ρύθμισης και εποπτείας του τομέα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και ενώπιον κάθε εταίρου που σχετίζεται με θέματα ραδιοφωνίας, με στόχο την προαγωγή θέσεων και προτάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ΕΙΙΡΑ έχει δημιουργήσει, μαζί με την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ), με σκοπό τη μέτρηση της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

Σκοπός της ΕΙΙΡΑ είναι:

α) Η προαγωγή, με κάθε νόμιμο μέσο, των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Αθηνών και, γενικά, η ικανοποίηση των νομίμων επιδιώξεών τους, με τη συνεχή βελτίωση της τεχνικής υποδομής και της ποιοτικής στάθμης της Ελληνικής ραδιοφωνίας.

β) Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια μεταξύ των μελών πνεύματος αλληλεγγύης, σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού.

γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών αυτοδέσμευσης σχετικά με την τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της ποιότητας στη μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

δ) Η δραστηριοποίηση στον επιστημονικό τομέα με τη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων, η σύνταξη μελετών και ερευνών, τα πορίσματα των οποίων τίθενται στην διάθεση του δημοσίου ενδιαφέροντος και μπορούν να αξιοποιηθούν από το Ελληνικό Κράτος, τους Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλους φορείς.

ε) Η συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του Σωματείου ενώπιον των αρμόδιων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Αρχών ρύθμισης και εποπτείας του τομέα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

στ) Η συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του Σωματείου ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων και παρατάξεων, των συνεταιριστικών οργανώσεων και των επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων εν γένει που εκπροσωπούν άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου, ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας, για κάθε ζήτημα που αφορά άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο της ραδιοφωνίας.

ζ) Η αξιοποίηση και η προβολή της επιστημονικής έρευνας, της διεθνούς εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών (“best practices”) για την προαγωγή και ενίσχυση του ρόλου και των θέσεων της Ελληνικής ραδιοφωνίας.

η) Η διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές και φορείς, τις συλλογικές οργανώσεις και το ευρύτερο κοινό, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ραδιοφωνίας και την ενίσχυση της συμβολής της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας,

θ) Η ενεργός συμμετοχή σε σχετικές εργασίες και διαβουλεύσεις με τη διατύπωση προτάσεων, με σκοπό τη διαμόρφωση της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς στρατηγικής και την ενεργό συμβολή του Σωματείου στην υιοθέτηση του βέλτιστου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό και τη λειτουργία της Ελληνικής ραδιοφωνίας.

ι) Η μελέτη, η προβολή και η υποστήριξη των θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του κλάδου της ραδιοφωνίας και των οποίων η αντιμετώπιση θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

ια) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, σχετικών προγραμμάτων και διαλέξεων επί θεμάτων που άπτονται άμεσα και έμμεσα των σκοπών του Σωματείου και η έκδοση σχετικού ενημερωτικού, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

ιβ) Η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και με κάθε συναφή Οργανισμό, κλάδο, ίδρυμα, εταιρεία, σωματείο, Επιμελητήριο, Υπουργείο, Περιφέρεια, Πανεπιστημιακή, Επιστημονική ή άλλη αρχή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, φορείς και Ενώσεις.

ιγ) Η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις, επιτροπές, συμβούλια οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με το σκοπό που επιδιώκει το Σωματείο.

ιδ) Η συμμετοχή σε προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό κράτος, άλλα κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς ή τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), η πραγματοποίηση των οποίων (προγραμμάτων) συμβάλλει αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου, η συμμετοχή του Σωματείου, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες, όπως εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, που στοχεύουν στην προώθηση των σκοπών του.

ιε) Η συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

ιστ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η δραστηριοποίηση στον τομέα των ραδιοφωνικών ψηφιακών υπηρεσιών και εν γένει στον τομέα των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου,  με στόχο την αναβάθμιση του μέσου.

ιζ) Η διενέργεια και η προαγωγή της έρευνας ραδιοφωνικής ακροαματικότητας.

Η πρώτη σου ακρόαση, την πρώτη στιγμή της ζωής σου…